Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI
MARES PACKAGING Co. i MARES NET

§1. Zasada ochrony prywatności
 
1. Głównym celem Polityki Prywatności w Mares Packaging Co. i Mares Net jest kompleksowe określenie działań dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych, gromadzonych w związku ze świadczeniem usług oraz sprzedażą produktów przez Mares Packaging Co. oraz Mares Net
2. Administratorem danych osobowych, który decyduje o tym, jak będą wykorzystywane dane osobowe jest każdorazowo Mares Packaging Co. lub Mares Net świadczący daną usługę lub sprzedaż. W razie wątpliwości, co do identyfikacji Mares Packaging Co. i Mares Net, konkretne wskazanie administratora danych osobowych znajdują się w regulaminie określającym zasady świadczenia danej usługi lub sprzedaży.
3. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, które zapewniają ochronę przetwarzanych danych osobowych. Dane osobowe, wskazane dane oraz wszelkie informacje identyfikujące Klientów oraz inne osoby, które zgłosił Klient, są chronione przez administratora przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także różnymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty lub ich modyfikacją.
4. Odbiorcami danych osobowych są wszystkie osoby działające na rzecz Mares Packaging Co. i Mares Net, odpowiedzialne za obsługę serwisu internetowego mares.pl oraz maresnet.pl oraz podmioty świadczące w tym zakresie usługi na rzecz Mares Packaging Co. i Mares Net (np. podmioty świadczące usługi dostawy Internetu, itp.). Odbiorcami mogą być także podmioty uprawnione do otrzymania danych na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwe organy wymiaru sprawiedliwości.
 
§2.  Podstawa przetwarzania danych osobowych
 
1. Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, przy czym brak podania danych może utrudniać bądź uniemożliwiać prawidłowe wykonanie usługi lub zrealizowanie sprzedaży oraz udzielenie obsługi posprzedażowej.
2. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie:
a) akceptacji przez Klienta regulaminu danej usługi lub prowadzonej sprzedaży,
b) wykonania umowy na rzecz Klienta
c) uzasadnionego interesu administratora (np. obrona przed roszczeniami czy w przypadku danych osób trzecich podawanych przez Klientów – wskazanie adresu do doręczeń innej osoby).
3. Administrator może przetwarzać dane osób trzecich udostępnione przez Klientów do celów realizowania komunikacji, rekomendacyjnych, korzystania z usług administratora, w tym w szczególności zawarcia lub wykonania umowy, zawartej poprzez udostępnione narzędzia w ramach strony internetowej mares.pl lub maresnet.pl. Klient wprowadzając takie dane oświadcza, że uzyskał od osoby, której dane wprowadza, niezbędną zgodę na udostępnienie jej danych administratorowi danych osobowych.
4. Dane Klientów mogą być udostępniane innym Klientom tylko w przypadku, gdy jest to niezbędne do wykonania danej usługi lub sprzedaży .
 
§3.  Zakres przetwarzania danych osobowych
 
1. Dane osobowe są przetwarzane przez administratora zgodnie z przepisami prawa oraz tylko i wyłącznie w celach związanych z działalnością Mares Packaging Co. i Mares Net. Proces przetwarzania dokonywany jest w celu zawierania i realizacji usług i sprzedaży (obsługi transakcji, komunikacji z Klientami i rozpatrywania reklamacji, prowadzenia obsługi posprzedażowej), prowadzenia programów promocyjnych i lojalnościowych oraz do wykonywania archiwizacji wykonanych usług lub transakcji sprzedaży.
2. Dane podawane przez Klienta wykorzystywane są do przesyłania Klientom wszelkich niezbędnych informacji o Mares Packaging Co. i Mares Net, administratorze i jego usługach, stanie realizacji usług świadczonych przez administratora, jak również i w celach statystycznych.
3. Administrator może wykorzystywać adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach ochrony interesów Klientów lub wyjaśnienia stanu faktycznego przy rozpatrywaniu sporów, nieprawidłowości bądź nadużyć jak i zagadnień technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP wykorzystywane są przez administratora do zbierania informacji ogólnych oraz prowadzenia statystyk demograficznych (np. o obszarze lub rejonie z którego numer IP jest używany w celu ustalenia domyślnego języka interfejsu użytkownika).
4. Dane osobowe przechowywane są przez okres niezbędny do celów realizacji zamówień lub prowadzenia konta Klienta w programach wykorzystywanych w Mares Packaging Co. i Mares Net oraz mares.pl i maresnet.pl. Po tym okresie, dane mogą być przetwarzane i archiwizowane w oparciu o: prawne obowiązki administratora (np. dotyczące przechowywania dokumentów księgowych), czy też prawnie uzasadniony interes (prawo do obrony przed roszczeniami wobec administratora).
5. Podczas korzystania przez Klienta ze stron internetowych w domenach mares.pl i maresnet.pl na urządzeniu końcowym użytkownika zapisywane są (np. komputerze stacjonarnym, urządzeniu przenośnym np. notebook lub laptop, smartfonie, tablecie) dane informatyczne (pliki cookies), które używane są do przechowywania w nich informacji dla potrzeb funkcjonalności – np. zapamiętywania danych i zapisywania preferencji przeglądania. Cel stosowania plików cookies jest ułatwienie użytkownikowi przeglądania zasobów stron internetowych w domenie mares.pl i maresnet.pl. Użytkownik decyduje samodzielnie o tym, które pliki cookies i w jaki sposób są zapisywane, poprzez ustawienia przeglądarki internetowej zastosowanej na dowolnym urządzeniu końcowym. Domyślne ustawienia przeglądarek pozwalają na przechowywanie plików cookies.
 
§5.  Kontrola przetwarzania danych osobowych
 
1. Administrator zapewnia wszystkim osobom, których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień wynikających z przepisów prawa. Dotyczy to dostępu do treści własnych danych osobowych, ich korygowania, usunięcia lub przenoszenia. Administrator zapewnia również prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych lub do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania na zasadach, które określone są odpowiednimi obecnie obowiązującymi przepisami.
2. Dobrowolne udzielanie zgody na przetwarzanie danych zachowuje każda osoba, której dane są przetwarzane oraz ma ona prawo do cofnięcia tej zgodny.
3. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
4. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych poprzez e-mail: iod@mares.pl .
 
§6.  Udostępnianie i przekazywanie danych osobowych
 
1. Dane Klientów mogą być udostępniane wszystkim podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa.
2. Dane osobowe mogą być przekazywane Dostawcom Usług, którzy realizują określone zadania w imieniu oraz na rzecz Mares Packaging Co. i Mares Net. Są to m.in. podmioty, które dostarczają Mares Packaging Co. i Mares Net:
◦ usługi związane z technologiami informatycznymi (np. wsparcie stron internetowych, oprogramowania i aplikacji mobilnych),
◦ usługi związane z technologiami introligatorskimi oraz produkcyjnymi w ramach prowadzonej działalności gospodarczej
◦ usługi związane z dostawami opakowań w kraju i za granicą
◦ przetwarzanie płatności w sklepie internetowym,
◦ wszelkiego typu usługi kurierskie w tym usługi spedycyjne i transportowe.
3. Przetwarzane dane osobowe mogą być przekazywane pomiędzy Mares Packaging Co. i Mares Net bez ograniczeń.
4. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom trzecim w przypadkach nie wskazanych przez administratora lub przepisy prawa, tylko za zgodą osoby, której te dane dotyczą.
5. Dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich (również poza państwa należące do Unii Europejskiej) z związku ze zlecaną przez Klientów dostawą produktów i usług świadczonych przez Mares Packaging Co. lub Mares Net.

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), przekazujemy Państwu informacje, w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe w  firmie Mares Packaging Co. M.B.Skibiccy Sp.J.


RODO

KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH?

Administratorem danych jest Mares Packaging Co. i Mares Net z siedzibą w Poznaniu przy ul. Chocimska 32 (60-688).
Biuro handlowe i produkcja ul. Obornicka 277, (60-691) Poznań.
Kontakt do administratora: adres e-mail iod@mares.pl lub listownie na adres ul. Obornicka 277, 60-691 Poznań.
Inspektorem ochrony danych (IOD) jest Pan Marek Skibicki, a jego zastępcą Pan Tomasz Tadeuszewski.
We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych mogą się Państwo kontaktować pod adresem e-mail iod@mares.pl lub pod adresem ul. Obornicka 277, 60-691 Poznań.

JAKIE SĄ CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH?

Państwa dane będą przetwarzane w następujących celach

 • wypełnienia obowiązków przepisów prawa na Administratorze, w szczególności w zakresie rozwoju:
  • innowacyjności produkowanych i sprzedawanych przez naszą firmę produktów i usług
  • zwiększania konkurencyjności naszej firmy na rynku krajowym
  • umiędzynarodowienia działalności, eksportu do krajów UE oraz pozostałych krajów świata.
 • zawarcia i wykonania umowy z Administratorem;
 • wykonywania zadań Administratora realizowanych na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, w celu i zakresie zawartym każdorazowo w treści zgody np. rekrutacji kandydatów do pracy;
 • wykonywania zadań Administratora związanych z realizacją wszelkich czynności dla zrealizowania zadań wynikających z kontaktów z klientami i dostawcami firmy oraz zawartych umów zakupu, sprzedaży, importu oraz eksportu towarów i usług

PRZEZ JAKI OKRES BĘDZIEMY PRZETWARZALI TWOJE DANE?

Dane będą przetwarzane przez czas wykonywania wszelkich obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, a następnie przez czas wymagany przepisami prawa o archiwizowaniu dokumentów. Dane które pozyskaliśmy w rezultacie zawartych umów, będą przetwarzane przez czas i zgodny z zasadami wskazanymi dla źródeł finansowania konkretnej umowy. Dane, które gromadzimy na podstawie Twojej zgody będą przechowywane w celu realizacji najróżniejszych działań marketingowych, realizowanych przez firmę Mares Packaging Co. lub do momentu jej wycofania lub osiągnięcia celu przetwarzania

W JAKI SPOSÓB GROMADZIMY TWOJE DANE?

Mares Packaging Co. i Mares Net gromadzi dane osobowe pozyskane bezpośrednio od osób, których te dane dotyczą.
W niektórych przypadkach dane mogą być pozyskane pośrednio, w szczególności wynikających z kontaktów osobistych lub pozyskanych w ramach różnego typu działań mających na celu promocję firmy Mares Packaging Co. np. przez targi branżowe i spotkania biznesowe.
W celu zapewnienia bezpieczeństwa tych danych stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodnie z najlepszą naszą wiedzą o ochronie danych osobowych.

KTO MOŻE BYĆ ODBIORCĄ TWOICH DANYCH?

Dane osobowe mogą być przekazywane wyłączenie organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa

W JAKI SPOSÓB MOŻESZ ZREALIZOWAĆ SWOJE PRAWA W ZAKRESIE PRZETWARZANYCH DANYCH?

Na każdym etapie, mają Państwo prawo do:

 • dostępu do swoich danych, w tym uzyskania informacji o zakresie przetwarzanych przez nas danych oraz uzyskania kopii tych danych;
 • modyfikacji i poprawienia swoich danych, w tym, jeżeli nie będą zachodziły inne prawne przeciwskazania do ograniczenia ich zakresu;
 • całkowitego usunięcia swoich danych („prawo do bycia zapomnianym”), jeżeli nie będą zachodziły inne przeciwskazania prawne;
 • wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzanych danych osobowych (w tym wycofania zgody);
 • przeniesienia danych do innego administratora danych, jeśli dane przetwarzane są w związku z udzieloną zgodą lub zawartą umową.

W celu zapewnienia prawidłowej obsługi Państwa zapytań prosimy o kontakt pod adresem e-mail iod@mares.pl

Wniosek o realizację swoich praw podpisany elektronicznie lub w postaci skanu dokumentu ręcznie podpisanego, możecie Państwo również składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany wyżej adres email oraz w formie papierowej na adres ul. Obornicka 277, 60-691 Poznań..

Państwa dane będą przetwarzane jedynie w celu realizacji złożonego przez Państwa wniosku, a w przypadku braku danych w zbiorach, nie zostaną utrwalone.

Każdy złożony przez Państwa wniosek rozpatrywany będzie indywidualnie i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Możliwość skorzystania z konkretnego uprawnienia może zależeć od podstawy prawnej, wykorzystywanej w ściśle określonym celu.

Państwa wnioski rozpatrywane będą bez zbędnej zwłoki, maksymalnie w terminie miesiąca od ich otrzymania, możliwe jest, że z uwagi na szczególny charakter wniosku, nie będziemy mogli dotrzymać terminu. W takiej sytuacji poinformujemy Państwa o opóźnieniu i jego przyczynach. W przypadku braku możliwości przyjęcia i realizacji wniosku, poinformujemy Państwa o powodach odmowy jego rozpatrzenia.

W sytuacji, kiedy nie będziemy mogli prawidłowo Państwa zidentyfikować, jako osoby upoważnione do odbioru danych, zastrzegamy sobie prawo do zmiany sposobu dostarczenia informacji, o czym Państwa poinformujemy.

INFORMACJE DODATKOWE

Skargę dotyczącą przetwarzania danych osobowych można złożyć do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W Rzeczpospolitej Polskiej organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W JAKI SPOSÓB CHRONIMY DANE OSOBOWE?

Dokładamy wszelkich starań aby zapewnić bezpieczeństwo i poufność Państwa danych osobowych.

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

Mares Packaging Co. i Mares Net prowadzi publiczne profile w mediach społecznościowych (Facebook, YouTube, Instagram). W związku z tym możemy przetwarzać dane osób odwiedzających te profile w celu zarządzania interakcjami, np. informowaniu o podejmowanych działaniach oraz udzielaniu odpowiedzi na zadawane pytania. Podstawą prawną przetwarzania danych w tych celach jest wykonywanie zadań realizowanych w interesie Administratora, prowadzenia działalności gospodarczej, w tym ewaluacyjnej, prowadzenia działalności informacyjnej i promocyjnej oraz współpracy z zagranicą.

Jeśli kontaktujesz się z nami za pośrednictwem mediów społecznościowych, to zachęcamy do zapoznania się z informacjami, w jaki sposób media te przetwarzają dane osobowe swoich użytkowników.